Nettenergy, dat sinds 2013 op de Green Chemistry Campus is gevestigd, werkt binnen Carbon2Soil samen met partners aan het omzetten van fossiele CO2 in een koolstofrijke bodemverbeteraar. Daarmee kunnen uitgeputte bodems hersteld worden zodat de biodiversiteit verbetert. Nettenergy levert de pyrolyse technologie waarmee in Afrika reststromen uit land- en bosbouw worden omgezet in waardevolle biobased producten.

Carbon2Soil is een samenwerkingsverband van Nettenergy, AfricaWoodgrow, Africa-in-Motion en Face-of-Change, onder leiding van Fairchar.

Uit het persbericht van Carbon2Soil:

Wat is Carbon2Soil

Fossiele CO2 kan op natuurlijke wijze met behulp van fotosynthese aan de atmosfeer onttrokken worden om als de belangrijkste grondstof voor biomassa te eindigen. De aldus vastgelegde waterstof, koolstof en sporenelementen kunnen vervolgens met behulp van pyrolyse in een viertal commerciële producten worden gesplitst. Het voor de biobased economie meest boeiende splitsingsproduct is koolstof (soil inorganic) dat vrijkomt bij de ontleding van kooldioxide. De bodemvruchtbaarheid van verarmde of uitgeputte bodems kan verbeterd worden door te bemesten met de sporenelementen bevattende koolstof in de optimale verhouding tot compost. Hoe meer koolstof in de bodem gebracht wordt, hoe meer CO2 permanent aan de atmosfeer onttrokken wordt.

CO2 negatief

Fairchar helpt iedereen, natuurlijke personen, bedrijven en organisaties, die daadwerkelijk de CO2 concentratie in de atmosfeer terug wil helpen dringen en/of de gevolgschade van global warming in onder meer Afrika wil reduceren.

Carbon2Soil centra

In de “Carbon2Soil centra” worden reststromen uit land- en bosbouw met Nederlandse pyrolyse technologie omgezet in:

  1. een koolstofrijke bodemverbeteraar waarmee uitgeputte bodems hersteld kunnen worden zodat biodiversiteit en de voedselketens verbeteren,
  2. biocrude oil,
  3. synthesegas dat rijk is aan waterstof en
  4. houtazijn, een grondstof voor een aantal chemische producten, ongeraffineerd kan het als insecticide ingezet worden.

Carbon2Soil centra leveren kleine boeren (smallholders) diensten waaronder bemiddeling tussen smallholders en de eigenaars van CO2 bij het uit de atmosfeer onttrekken, opslaan (capture & storage) en nuttig gebruiken (verbeteren van schrale bodems, usage) van CO2 .

CO2 die door de natuur tijdelijk in biomassa wordt vastgelegd, wordt gesplitst in genoemde commerciële producten en lokaal als bodemverbeteraar benut (koolstof =biochar+ humus). De benutting van de koolstof als bodemverbeteraar heeft als positief neveneffect de eeuwenlange opslag van CO2.

De door planten, struiken en bomen aan de atmosfeer onttrokken CO2 in de vorm van in biomassa vastgelegde koolstof ( C ) komt snel weer vrij als CO2. Als diezelfde koolstof in de vorm van biochar + humus in de bodem wordt gebracht blijft het eeuwen lang werkzaam.” De verblijfstijd van de C (CO2) wordt met een factor 10 tot 100 vergroot.

“Carbon2Soil-centra”, ondersteunen en bedienen lokale boeren in een straal van 10 km bij de verduurzaming van hun land en bedrijf. “Carbon2Soil-centra” kunnen beschouwd worden als communicatie & leercentra waarmee lokale economieën in een stroomversnelling gebracht kunnen worden. Duizenden in de komende jaren te realiseren “Carbon2Soil-centra” in Afrika kunnen de biobased economie , in Afrika zowel als Europa, vleugels geven. Met een beetje goede wil, inspaninning, medewerking en durf zou het zelfs in een biobased-doughnut-economy kunnen verkeren.

EU immigratie

Fairchar merkt op dat “Carbon2Soil-centra” ook een rol kan spelen bij het vluchtelingenprobleem. Door de duurzame gebiedsontwikkeling en het ontstaan van een positief zicht op de toekomst, realiseren wij kracht en trots. Juist in gebieden waarin migratie de enige uitweg lijkt, kunnen Carbon2Soil-centra potentiele vluchtelingen op andere gedachten brengen.

Fairchar is voornemens jongeren/migranten in Nederland te trainen in het beheren van een “Carbon2Soil-centra”. Deze personen worden in de training gekoppeld aan Afrikaanse jongeren. Gezamenlijk beheren zij een of meerdere centra. Wat bijzonder zal zijn, is dat de Nederlandse en de Afrikaanse partners sterk verbonden zullen zijn door de wederzijdse afhankelijkheid van het succes. Voorbeeld hiervan is AfricaWoodgrow (AWG) waar de Afrikaanse partner en de Nederlandse partner vriendschappelijk samenwerken. Stel dat er duizenden centra komen, dan zou dit het CO2 probleem verminderen, geërodeerd land herstellen en de relatie met Afrikaanse landen versterken.

Ondernemingen en organisaties die fossiele stoffen verbranden en daarmee CO2 produceren, kunnen dit compenseren door (mede-)eigenaar te worden van een “Carbon2Soil centrum”.

Bron: Fairchar