Het Innovatiefonds Chemie wil de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven bevorderen.

Het Innovatiefonds staat open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps die in de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 van de Topsector Chemie uitgewerkt zijn. De toetsing op passendheid wordt uitgevoerd door het TKI Chemie.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een academisch onderzoeker namens een consortium van bedrijven en onderzoekers in dienst van een Nederlandse universiteit of van een door NWO erkende instelling. KIEM-aanvragen kunnen ook door lectoren verbonden aan een HBO-instelling worden ingediend, mits minstens één mede-aanvrager in dienst is van een Nederlandse universiteit.

In aanvragen participeert minstens één bedrijf (CHIPP, LIFT, KIEM) of participeren minstens twee bedrijven (TA). Bedrijven komen niet in aanmerking voor rechtstreekse NWO-financiering, maar dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek. Reeds bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van de deelnemende bedrijven.

Het Innovatiefonds Chemie zet in op een grote deelname van MKB aan de samenwerkingsvormen. MKB’s worden dan ook van harte uitgenodigd om in de consortia deel te nemen.

Wat aanvragen

Het Innovatiefonds Chemie maakt verschillende publiek-private samenwerkingsvormen mogelijk, van klein naar grotere omvang:

  • KIEM (Kennis Innovatie Mapping): kortlopende initiatieven waarin MKB’s samen met universiteiten en/of HBO’s onderzoeksvragen uit de praktijk kunnen beantwoorden.
  • LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology): initiatieven van minstens één bedrijf en één kennisinstelling waarin de onderzoeksvraag van het bedrijf in twee fases bewerkt en gefinancierd wordt.
  • TA (Technology Area): initiatieven van consortia van ten minste twee bedrijven met enkele kennisinstellingen waarin in samenhang de vragen van de deelnemende bedrijven worden aangepakt.
  • CHIPP (Chemical Industrial Partnership Programme): initiatieven van ten minste één bedrijf met ten minste twee kennisinstellingen met een sterke focus op vragen van het bedrijf.

Voor elk van de vier samenwerkingsvormen gelden andere voorwaarden wat betreft minimum en maximum omvang en financiële bijdrage van het bedrijfsleven. Bedrijfsleven en NWO dragen per werkvorm in andere verhoudingen bij aan de financiering ervan.